Abaúj-TornaAlsó-FehérAradÁrvaBács-BodrogBaranyaBarsBékésBelovár-KőrösBeregBeszterce-NaszódBiharBorsodBrassóCsanádCsíkCsongrádEsztergomFejérFiumeFogarasGömör és Kis-HontGyőrHajdúHáromszékHevesHontHunyadJász-Nagykun-SzolnokKis-KüküllőKolozsKomáromKrassó-SzörényLika-KorbavaLiptóMáramarosMaros-TordaModrus-FiumeMosonNagy-KüküllőNógrádNyitraPest-Pilis-Solt-KiskunPozsegaPozsonySárosSomogySopronSzabolcsSzatmárSzebenSzepesSzerémSzilágySzolnok-DobokaTemesTolnaTorda-AranyosTorontálTrencsénTurócUdvarhelyUgocsaUngVarasdVasVerőceVeszprémZágrábZalaZemplénZólyom
Lap Tetejére
Keresés

Minimum 3 karakter!

Felhasznált irodalom

 • 1000 év törvényei (1000ev.hu)
 • Á.T.I. Kisatlasz; Budapest 1937.
 • Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben; Budapest 1885.-1901.
 • Bagyinszki Zoltán – Tóth Pál: Magyar várak; Debrecen 2005.
 • Bagyinszki Zoltán: Magyar kastélyok; Debrecen 2001.
 • Balás Gábor: A székelyek nyomában; Budapest 1984.
 • Baranyai Decsi János magyar históriája 1592-1598 (ford.: Kulcsár Péter); Budapest 1982.
 • Borovszky Samu: Magyarország vármegyéi és városai; Budapest 1896.-1914.
 • Commission list of natural mineral waters recognised by member states 2013.
 • Dolinay Gyula: Erdély fejedelmei; Budapest 1883.
 • Dr. Frisnyák Sándor: Magyarország történeti földrajza; Budapest 1995.
 • Egy ezredév (szerk.: Hanák Péter); Budapest 1986.
 • Fényes Elek: Magyarországnak s a hozzá kapcsolt tartományoknak mostani állapotja; Pest 1843.
 • Gjuro Szabo: Középkori várak Horvátországban és Szlavóniában, Zágráb 1920
 • Halmosy Dénes: Nemzetközi szerződések 1918-1945; Budapest 1966.
 • Kis Gábor: Erdélyi vára, várkastélyok; Budapest 1984.
 • Kőváry László: Erdélyország statisztikája; Kolozsvár 1847.
 • Látnivalók Magyarországon; Miskolc 2004.
 • Magyar Statisztikai Évkönyv XLIX. 1941.; Budapest 1943.
 • Magyarország gazdaságföldrajza (szerk.: Bernát Tivadar); Budapest 1969.
 • Magyarország helységnévtárai és népszámlálásai 1881, 1892, 1902, 1907, 1912, 1913, 1962, 2003
 • Mezei István: Városok Szlovákiában és a magyar határ mentén; Somorja, Pécs 2008.
 • Nemzetközi Lexikon (szerk.: Dr. Radó Sándor); Budapest 1967.
 • Nemzetnevelők könyvtára: Hazánk; Budapest 1942.
 • Népszámlálási adatok: Szerbia (2002), Horvátország (2001), Szlovénia (2001), Ausztria (2001), Szlovákia (2001), Ukrajna (2000).
 • Orbán Balázs: A Székelyföld leírása; Pest 1868.
 • Országos Tisztifőorvosi Hivatal által elismert ásványvizek jegyzéke
 • Pallas Nagylexikon; Budapest 1893.-1900.
 • Panoráma útikönyvek: Csehszlovákia, Románia, Szovjetunió, Jugoszlávia
 • Popély Gyula: Felvidék 1914-1920; Budapest 2010.
 • Prantner Zoltán: Magyar csaták, Kisújszállás 2014.
 • Révai Nagy Lexikona; Budapest 1911.-1935.
 • Rónai András: Térképezett történelem; Budapest 1993.
 • Sós Judit – Farkas Zoltán: Erdély útikönyv; Budapest 2002.
 • Szombathy Viktor: Száll a rege várról várra; Budapest 1979.
 • Tolnai Új Világlexikona; Budapest 1926.-1933.
 • Új Magyar Lexikon; Budapest 1960.-1972.
 • Varga E. Árpád: Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási adatok 1850–2002 között; Csíkszereda 2000. Frissített eletronikus változat. Legutolsó módosítás 2008.
 • Veresegyháziné Kovács Jolán – Veresegyházi Béla: A régi Magyarország vármegyéi és városai abc sorrendben; Debrecen 2005.
 • Zsebatlasz (szerk.: Kogutowicz Károly, Dr. Hermann Győző); Budapest 1913.

72 vármegye

BLOG

Kőváry László a cigányokról

  Ez az utolsó rész a sorozatban, és ehhez már nem tudok, és nem is akarok semmit hozzáfűzni. Ha nem 170 évvel ezelőtt veti valaki ezeket papírra, hanem napjainkban, nem tudom mit kapna a különböző köröktől. Én nem csinálok mást, csak leközlöm ezeket a sorokat, az olvasó meg döntse el, hogy mi változott 1847 óta.

A czigányok

   Honnan veszik eredeteket, bizonytalanság leple alatt vagyon. Némelyek Pharao népének mondják, mások Nubiából származtatják; van ki húnfajnak állítja. Az újabb historicusok abban kezdenek meg- egyezni, hogy Timur fegyvere elöl Indiából keltek volna fel, s vándoroltak volna Európába. Legyen bár miként, legyenek bár páriák vagy szerecsenek, annyi szinte bizonyos, hogy Zsigmond alatt mutatkoztak nálunk először 1423 körül, s rólok oklevelekben csak a XV. században kezd említés tétetni. Az emberi nemzetnek ezen oly elvetemedett osztályja ma egész Erdélyt annyira elönté, hogy nincs falu, melynek végén legalább egy czigány ne kovácsoljon. Kétfelé oszlanak: megtelepedettekre és sátorosokra. Mária Thrésia és II. József fejedelem eleget fáradtak megtelepítésükben, de nem sikerült; a föld melyre megtelepiték, csak hamar pusztán maradt. S Mária Thrésia azon rendelete, mi szerint nevöket új-parasztra változtatá, mind e napig életbe nem lépett. A megtelepültek életmódja közé tartozik a musikásság miben igen jelesek, főleg a magyar bús nóták húzásában valóban kitűnők; élelmet ad továbbá a csizmadiaság, téglavetés, s az annyira kedvelt kovácsság. Vannak közülök földmivesek, mint Bonyhán, Kelementelkén, sat: hol nem csak gebét, hanem szarvas marhát is tartanak. A sátorosok életmódja igen sajátszerü, megindul tavaszszal egy sereg rongyos nép, körülvéve egy rósz gebét, melynek oldalbordáiról kétfelől két hosszú sátor-fa vonczolódik, s egy átolvetőben egy sereg gyermek fő csüng, s mennek faluról falura: malacz lopásból, csengettyű öntés- üstfoltozás- rostakészités- kártyavetés- s más ilyekből tengetve hitvány éltöket. Egy hitvány füstös sátor, s egy elrongyollott ing gyermekeiknek minden kényelme. S ha eljő az ősz, egy erdő mellé megvonják magukat földjukokba, s hadat izennek a vidék apró marháinak. — Régen mint másutt is Európában külön vajdaság alatt voltak, kinek királyságáért egy forint adót fizettek évenként; de ezen uraságot 1588 körül törvény törlé el, s Vallon Péter utolsó vajdái detronizálá.  Jellemöket közleni csak azért sem lehet, mert tulajdonképen nincs, mivel káméleoni simulások az emberekhez, a kiktől segélyt, a környületekhez, honnan boldogulást várnak, gondolatjokat eredeti vonásaikat egészen elleplezi. A hóhérságtól fel legszokottabb mesterségökig a lopásig mindenik mesterséget megpróbálják, ha a dolog ugy hozza magával. Kérni ugy tudnak mint senki sem a földön, honnan közpéldabeszéddel a szemtelent czigánynak szoktuk mondani. Háládatlanságokat leginkább példázza az a közmondás: hogy adj ételéhez kilenczfélét, ha a tizediket nem adhatod, annyi mintha egyet sem adál. Átalában szeretik a veres nadrágot, de nem szeretik az igazságot. Minden szín köztt a veres nekik legkedvesebb, s főleg a úri rend kopott öltönyjeit viselik. Szeretik mikor pénzők van jól élni, urat játszani, s ekkor oly büszkék, mint szokták mondani, hogy alig lépnek a földre. S mind ezeket kiegészíti bizonyos elménczségök, mit mozgékony arczvonásoktól kísérten, sokszor igen sujtólag használnak. Különben is társalgásukban mindig elménczkedni szeretnének. Termete a czigánynak karcsú magas, szeme apró fekete, foga fejér, bőre fekete. A katonaságot nem szereti, honnan sok mutató-ujját levágja, vagy fogát elől kihúzatja, hogy el ne fogják. Beszéde zajos, minden kis dologból nagy lármát üt, különben igen félénk. S kinek azt rikoltja, hogy éppen megöli, annak is csak árnyékához vág. Átalában egy dologtalan, lomha, erénytelen, piszkos ronda nép. Azonban a fővárosiak főbbjeit nem illeti e vád, meri ezek, s főleg nőik oly tiszták, csinosok, és szépek, hogy méltánylást igénylenek. Vallások nincs. Mindenütt a legnagyobb templomhoz tartoznak. Ifjan házasodnak, sőt mondhatni gyermek korokban; esketéssel azonban nem sokat törődnek, írást közülök egy se tud. Semmi nevelésben sem részesülnek. Eredeti indusi nyelvök sok magyar és oláh szóval elegyedett; a megtelepedettek a sátorosok nyelv tisztaságát bámulják. Számokat meghatározni nem lehet.

Szólj hozzá!